advies en projectmanagement

Brick Project kan voor uw bouwproject een grote verscheidenheid aan diensten en advieswerkzaamheden verrichten. Door het begeleiden en/of ondersteunen van verschillende taken met bijbehorende verantwoordelijkheden wordt toegevoegde waarde geleverd omdat er betrokkenheid is van uit de kernvraag.

Stepstone

De eerste stappen welke moeten worden gezet zijn de juiste vragen te stellen, om vervolgens die activiteiten te ontplooien welke tot doel hebben het gewenste resultaat te realiseren.

De eerste vraag waarop het antwoord moet worden vastgesteld is;

Wat is er klaar als het klaar is?

Het antwoord op deze vraag kan zich beperken tot de opdracht aan Brick Project of de uiteindelijke doelstelling van het project. Om deze doelstellingen te realiseren zijn er verschillende stappen te zetten welke door Brick Project voor uw organisatie en bouwinitiatieven kan uitvoeren.

Programma van eisen.

Het begeleiden en opstellen van een PvE ten behoeve van een functioneel ontwerp op basis van een bestaand/renovatie ontwerp of ten behoeve van een nieuwbouw project. Het PvE zal in samenspraak met (toekomstige) gebruikers van uit praktische en functionele behoeften worden vormgegeven,

Integrale afstemming.

Het begeleiden en tot stand brengen van de integrale afstemming van het PvE en het functionele ontwerp in de verschillende fases (VO, DO en CO) op uitgangspunten van constructie principes, installaties, vaste inrichting, directieleveringen, veiligheid, milieu, materiaalkeuzes en bouwmethode,

Criteria.

Vaststellen van criteria en beoordelen van uitgangspunten van het ontwerp zoals innovatie, duurzaamheid, flexibiliteit, exploitatie en (omgeving) risico’s,

Planning.

Het opstellen van ontwerp-, uitvoering- en fasering/schuif planningen. Het opstellen van een tekening behoefte schema,

Vergunningen.

Het toetsen van het bouwplan aan wet en regelgeving zoals het bouwbesluit, gebruiksbesluit en omgevingsvergunning. Het begeleiden en verzorgen van de aanvraag bij het omgevingsloket (OLO) voor het verkrijgen van de bouwvergunning, sloop(asbest)vergunning of schoongrond verklaring,

Bestek en Begrotingen.

Het opstellen en beoordelen van bouwkundige bestekken (werkomschrijvingen) en begrotingen,

Detaillering.

Het beoordelen en vervaardigen van bouwkundige principe detailleringen welke voldoen aan criteria als technische uitvoerbaarheid, thermische eisen en functionaliteit ten aanzien van onderhoud en duurzaamheid,

Proces.

Het doorgronden van het voor het bouwproject optimale proces en deze vertalen naar een plan van aanpak (PvA) en/of een stappenplan voor het ontwerp en uitvoering traject,

Kosten.

Het opstellen van een investeringsraming voor het gehele bouwplan. Het op basis van het PvE en het functionele ontwerp vastellen van een markt conform taakstellend budget,

Demarcatie.

Het vervaardigen van een matrix waarin overzichtelijke per fase taken en verantwoordelijkheden zijn gerangschikt van de verschillen de bouwteam partners,

Contracten.

Het opstellen van raamcontracten, aannemings- en bouw(team)overeenkomsten,

Selectie criteria.

Het opstellen van selectieleidraad voor het selecteren van aannemers,

Aanbesteding.

Het begeleiden van aanbesteding en gunning traject en zonodig het voeren van onderhandelingsgesprekken met mogelijke bouwkundige en installatie technische aannemers,

Bouwdirectie.

Het voeren van bouwdirectie tijdens de uitvoering tot en met de oplevering. Het sturen, beheersen en afstemmen van alle uitvoeringsprocessen op basis van de beheersaspecten zoals deze bekent zijn van het GOKIT principe.

  • Geld
  • Organisatie
  • Kwaliteit
  • Informatie
  • Tijd